آنالیز اسپرم CASA

در اوایل دهه 1970 میلادی محققان به تکنیک جدیدی برای آنالیز اسپرم دست یافتند. این تکنیک با نام CASA مخفف Computer – Aided sperm Analysis (آنالیز اسپرم توسط کامپیوتر) شناخته می شود.

در سال های اخیر با توجه به پیشرفت های حاصل در علم کامپیوتر و فراگیر شدن کامپیوترهای WHO این تکنیک به یک روش رایج درآزمایشگاه های سراسر دنیا تبدیل شده و تنها روش اتوماتیک جهت آنالیز اسپرم مورد تایید و تبیین شده WHO می باشد. از مزایای استفاده از این روش می توان یکسان بودن جواب های بدست آمده از آنالیز اسپرم توسط افراد مختلف، دقت بسیار بالا و محاسبه کمی و دقیق پارامترهای مورد نظر WHO و سرعت بالای انجام آنالیز نام برد. اساس آنالیز داینامیکی اسپرم در این روش به شرح زیر است:

نمونه اسپرم پس از مرحله Liquefaction در دمای 37 درجه، مستقیما روی یک لام قرار می گیرد سپس لام مورد نظر زیر میکروسکوپ قرار گرفته و تصویر فیلدها توسط یک دوربین به کامپیوتر منتقل شده و توسط نرم افزاری قدرتمند آنالیز می گردد.

نرم افزار ابتدا اسپرم ها را بر اساس اندازه، اختلاف دانسیته رنگ، بیضوی شکل بودن و میزان مدور بودن آنها تشخیص داده سپس یک زمان ثابت (یک ثانیه) از حرکت آنها فیلم برداری می نماید. در این یک ثانیه در 50 زمان مختلف (فرکانس نمونه برداری Hz50) از محل اسپرم ها نمونه برداری کرده و مسیر حرکتی تک تک آنها را ترسیم می نماید سپس پارامترهایی که توضیح داده خواهد شد برای تک تک اسپرم ها محاسبه می گردد:

– سرعت اسپرم ها در مسیرهای واقعی طی شده VCL: Velocity of Curved Line

– سرعت میانگین حرکت اسپرم ها VAP: Velocity of Average Path

– سرعت حرکت مستقیم اسپرم ها VSL: Velocity of Straight Line

– درصد مستقیم الخط بودن حرکت اسپرم ها STR: Straightness = VSL/VAP ×100

– درصد خطی بودن حرکت اسپرم ها LIN: Linearity = VSL/VCL ×100

– دامنه نوسانات حرکت اسپرم ها ALH: Lateral amplitude

– فرکانس نوسانات اسپرم ها BCF: Beat frequency

سپس از روی این مقادیر و مقادیری کهWHO  برای آنها تعیین کرده، اسپرمها را با دقت در چهار کلاس حرکتی C, B, A و D کلاس بندی می نماید که:

– کلاس A: اسپرم های با حرکت رو به جلوی سریع یا Fast progressive (Grade4)

– کلاس B: اسپرم های با حرکت رو به جلوی آهسته یا progressive (Grade3)

– کلاس C: اسپرم های دارای حرکت ولی نه رو به جلو یا Non progressive (Grade2)

– کلاس D: اسپرم های بدون حرکت یا با حرکت نوسانی درجا یا Non motile (Grade1)

– Round Cellها: سایز اجزاء غیر از اسپرم (غالبا WBC)

و نیز شمارش اسپرم ها را تحت عنوان Concentration که چگالی یا دانسیته اسپرم هاست با واحد Million/ml گزارش می نماید.

در مبحث Morphology اسپرم ها نیز این سیستم از رنگ آمیزی Diff-Quick جهت آنالیز مورفولوژی دقیق اسپرم ها استفاده می نماید.

طول، عرض، نسبت طول به عرض و شکل سر اسپرم ها از نظر مورفولوژی بررسی شده و اسپرم ها در دو کلاس Normal و Pathology  دسته بندی می گردند. ضمنا طول، عرض، محیط و مساحت Neek اسپرم ها و طول و زاویه اتصال Tail اسپرم ها محاسبه شده و گزارش می گردد.