بیوشیمی

یکی از بخشهای اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بخش بیوشیمی است که شامل سه بخش بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار و بیوشیمی مایعات بدن می باشد.

در این بخش، آزمایشهای متعددی بر روی نمونه های سرم، پلاسما، ادرار و مایعات مختلف بدن انجام می گیرد. نوع آزمایش درخواستی تعیین کننده نمونه مورد استفاده در آزمایش است.

این بخش با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص، مجهز بودن به فن آوری های روز دنیا و استفاده از دستگاههای پیشرفته و اتوماتیک، انجام کنترل کیفی های روزانه به منظور دقت و صحت آزمایشات و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی برای آزمایشات، کارایی خوبی از خود نشان داده است.

تمام آزمایش‌های مربوط به این بخش بلافاصله پس از نمونه‌گیری توسط واحد تفکیک نمونه جداسازی شده و تحویل بخش بیوشیمی داده می‌شود تا از افت آنالیت‌های خونی جلوگیری شود. این امر سبب گردیده که قابلیت پذیرش آزمایش‌های اورژانسی در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر باشد.

  • انجام کلیه آزمایشهای تخصصی بیوشیمی با دستگاههای پیشرفته 717 و 917 هیتاچی بدون نیاز به ارسال
  • انجام آزمایش هموگلوبین A1c با دستگاه Hitachi 717 قابل مقایسه با روش HPLC
  • انجام CRP و RF به روش کمی
  • انجام آزمایش D-Dimer به صورت اورژانسی

کنترل کیفی

در بخش بیوشیمی نیز مانند تمام بخش‌های آزمایشگاه برنامه‌های کنترل کیفی در نظر گرفته شده است که توسط مسئول این بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد.

تجهیزات

Hitachi 917


Hitachi 717

آزمایشات بخش بیوشیمی خون

Glucose 10 AM

Glucose 3 PM

Glucose 4 PM

Glucose 5 PM

Glucose Tolerance Test

Hb A1c -HPLC

HbA1C-E

HDL-Cholestrol

Homocystein-serum

Immuno Electrophor-serum

Iron

Lactate

Lactose Tolerance Test

LDH

LDL/HDL-ratio

LDL-Cholestrol

LE Cells

Lipase

Lithium

Magnesium

Phosphorus

Potassium

Protein Electerophoresis

Pyruvate-plasma

Reducing substance-serum

Salicylate

Selenium

Serum Galactose

Sodium

S .Osmolarity

Sucrose test

TIBC

Total Cholesterol

Total protein

Transferrin

Transferrin Saturation

Tremadol

Triglycerides

Troponin I

Tryptophane

UIBC

Urea

Vitamin A -HPLC

Vitamin B12

Vitamin E

Vitamin D

VLDL-Cholestrol

Zinc

Acid Phosphatase

Acid Phosphatase -Prostatic

ADA -serum

Albumin

Aldolase

Alkaline Phosphatase

ALT-SGPT

Ammonia

Amylase

Apo A – Lipoprotein

Apo B – Lipoprotein

AST-SGOT

B.Sugar 11 Am

BS1 hr After lunch

BS.2 hr After lunch

Bicarbonate

Bilirubin-Direct

Bilirubin-Total

B.A.acid Chromatography

B.A.acid Chromatography-HPLC

Blood Glucose

Blood Glucose 1hr

Blood Glucose 2hrs

Blood Glucose 3 hrs

B.Glucose-1hr A.breakfast

B.Suger Chromatography

BS 6 PM

BS-Bs1 hr

BS-2hr p.p

BUN

Calcium

Caroten

Ceruloplasmin

Chloride

CK-MB

Copper

CPK

Creatinine

Cyclosporin

D-Dimer

Digoxin

Ferritin

Fibrinogen

Folic Acid

Fructosamine

Fructose-serum

Gamma G.T

Globulins

آزمایشات بخش بیوشیمی ادرار

Oxalate -24hr

Oxalate -Random

Oxalate/Cre

Phos/Cre

Phosphate -24hr

Phosphates -Random

phosphates/Cre

PKU

Potassium -24hr

Potassium -Random

Potassium/Cre

Pregnancy Test

Pro/Cre

Protein

Protein -24hr

Protein -Random

Protein/Cre

Reaction PH

Reducing Substance

Sodium -24hr

Sodium -Random

Sodium nitro prusside-24 hr

Sodium Nitro Prusside-Random

Sodium/Cre

Specific Gravity

Specific Gravity-24hr

Sugar

Tyrosine-U.Random

U. Cal/ U. Cre

U. sugar by T.L.C method

U.Amino Acid by T.L.C method

U.Osmolarity

U.osmolarity-24 hr

U.Protein electrophoresis

Urea -24hr

Urea Clearance

Urea-Random

Urea/Cre

Uric Acid -24hr

Uric Acid -Random

UricAcid/Cre

Urinalysis

Urine Glucose 2 hrs

Urine immuno elect

Urine Protein-12 hr

Urobilinogen

VMA -24hr

Volume -12 hr

Volume – 24 hr

17keto steroied

17Hydroxy corticosteroids

5Hydroxy indole acetic -acid

Addis Count

Amy/Cre

Amylase- Random

Amylase -24hr

Bence Jones Protein

Bile salt

Bilirubin

Blood

Calcium -24hr

Calcium -Random

Calcium/Cre

Chloride -24hr

Chloride -Random

Chloride/Cre

Citrate -Random

Citrate-24hr

Citrate/Cre

Copper -24hr

Cortisol-24 hr

Cortisol-Random

Cortizol/Cre

Creatinine -12 hr

Creatinine -Random

Creatinine Clearance

Creatinine-24hr

Cystine -Random

Cystine /Cre

Cystine-24hrs

D-Xylose Absorbtion

Dysmorphic-RBC

Galactose

Glucose

Glucose-U 24h

Hansel staining for eosinophiluria

Homocyctein-Random

Homogenisic Acid-Urine-Keton

Magnesium -24hr

Magnesium-Random

Melanin

Metanephrine-24hr

Micro albumin-24 hr

Microalbumin -12 hr

Microalbumine-Random

MSUD Screening/Monitoring -HPLC

Mucopolysacharide

Norepinephrine   -24hr

Normetanephrine-24 hrs