سرولوژی

بخش سرولوژی به پزشک در کنترل و درمان بیماریهای عفونی کمک میکند. درواقع اقدامات ضروری از طریق تغییرات موجود در عیار و تیتر آنتی بادی تعیین و انجام میشود. ممکن است نیاز باشد تا دو بار این دسته از آزمایشات را انجام دهید و به کمک آن تیتر آنتی بادی را اندازه گیری نمایید.

تکرار آزمایش در مواردی نیاز است که نتیجه آزمایش مشکوک یا متغیر با وضعیت بالینی بیمار باشد. البته به غیر از علائم بالینی موارد دیگری می تواند در نتیجه آزمایش سرولوژی تاثیر بگذارد و آن را دچار تغییر نماید. در بخش سرولوژی آزمایشات متعددی قابل انجام است و درواقع بیماریهای گوناگون را میتوان به کمک نتایج این بخش شناسایی و درمان نمود.

آزمایشات بخش سرولوژی

RF – Quantitative
Rheumatoid factor
RPR
VDRL
Widal
Wright Agglutination test

2ME
Anti Streptolysin O Titre
C.R.P – Quantitative
C.Reactive Protein
Coombs Wright
High Sensitive CRP
Mono Test