صحبت های دکتر حسین غلامی مسئول فنی آزمایشگاه قدس درباره کرونا در شبکه تلویزیونی استان البرز (قسمت دوم)