میکروبیولوژی

مقدمه:

عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکرو ارگانیسم ها، شناسایی دقیق گونه های جدا شده، انجام آزمایش حساسیت به آنتی بیوتیک ها، ارزیابی نمونه های سرولوژیکی و آزمایش های مستقیم انگل شناسی و قارچ شناسی برای بیماران عفونی است.

این موارد در تشخیص و درمان بیماریهای عفونی به پزشکان کمک خواهد کرد.

در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه قدس پرسنلی مجرب با استفاده از روشهای روز دنیا آماده ارائه خدمات به پزشکان و مراجعین محترم هستند. در این بخش دو پرسنل با مدارک کارشناسی علوم آزمایشگاهی و کارشناسی میکروب شناسی مشغول به فعالیت هستند.

بخش میکروب شناسی

آزمایشگاه قدس طبق استانداردهای موجود از سایر بخشها مجزا بوده و به تجهیزات به روز و اختصاصی مجهز است. در این بخش کشت میکروبی برخی مایعات بدن، کشت زخم و همچنین رنگ آمیزی و آزمایشهای مستقیم باکتری شناسی و قارچ شناسی و انگل شناسی انجام میشود.

تعیین سویه های میکروبی با آزمایش های بیوشیمیایی اختصاصی صورت میگیرد. حساسیت سویه های میکروبی به آنتی بیوتیکها با استفاده از استاندارد نیم مک فارلند (روش دیسک دیفیوژن) و نیز دیسکهای شرکت پادتن طب ارزیابی میشود.

جهت جلوگیری از انتشار آلودگی به پرسنل این بخش و یا انتقال به محیط پیرامون هود کلاس II مجهز به فیلتر اختصاصی هپا استفاده میشود.

همانند سایر بخشهای این آزمایشگاه جهت واحد میکروب شناسی نیز برنامه کنترل کیفی بسیار جامع و منسخجمی بر اساس الزامات مرجع سلامت و سایر استانداردهای آزمایشگاهی معتبر تهیه و تدوین شده و توسط مسئول میکروب شناسی اجرا و نظارت میشود.

بخش پارازیتولوژی

در بخش پارازیتولوژی آزمایشگاه قدس، دریافت نمونه های بالینی به ویژه Stool (مدفوع) به منظور بررسی و تشخیص انواع پارازیتها از جمله انگلهای پرسلولی (کرمها) و پروتوزوآها (تک یاخته ها) به شیوه مستقیم Direct و همچنین رنگ آمیزی اختصاصی لامهای تهیه شده از نمونه های تازه به ویژه برای تشخیص آمیبهای هیستوکیتکا و… انجام میگردد.

بخش قارچ شناسی

بخش قارچ شناسی آزمایشگاه یکی از بخشهای مهم آزمایشگاه بوده که وظیفه آن جمع آوری نمونه های مشکوک و بررسی آنهاست. بررسی نمونه های قارچی شامل تهیه لام می باشد. مهمترین مرحله در بررسی نمونه های قارچ شناسی نمونه گیری بوده که باید در بهترین شرایط و نزدیکترین محل به آلودگی انجام شود.

برای نمونه گیری قارچی باید این نکته دقت شود که مراجعه کننده حداقل از 72 ساعت قبل استحمام نکرده و موضع نمونه برداری به روغن، کرم های پوستی و… آلوده نباشد؛ چرا که پاسخ منفی کاذب در چنین مواردی افزایش می یابد.

بخش آنالیز ادرار

بخش بیوشیمی ادرار در هر دو شیفت کاری آزمایشگاه فعال میباشد و نمونه های بیماران حداکثر با فاصله دو ساعت از زمان نمونه گیری مورد آزمایش قرار میگیرد. انجام آزمایش ها به روش های معمول و بر اساس استانداردهای اعلام شده از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت و استانداردهای به روز آزمایشگاهی صورت میگیرد.

مانند سایر بخشها در این بخش نیز برنامه های کنترل کیفی با توجه به تعداد و تنوع آزمایش های بخش در نظر گرفته شده است که توسط مسئول مربوطه در بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل میگردد.

آزمایشات بخش میکروب شناسی

Direct smear of navel

Direct dialysis fluid

Direct exam for fungi

Direct of Abscess

Direct of Bone femur

Direct of Breast Discharge

Direct of C.S.F

Direct of Fruncle

Direct of pleural fluid

Direct of sinus

Direct of synovial fluid

Direct of throat-diphteria

Direct of tongue

Direct of urine end drops

Direct of urine first drops

Direct of urine middle drops

Direct smear of prostate massage

Direct smear of nasal Discharge

Direct smear For A.F.B

Direct smear of ear Discharge

Direct smear of eye discharge

Direct smear of sputum

Direct smear of throat discharge

Direct smear of urethral dischrge

Direct smear of vaginal discharge

Direct smear of wound

leishmania body

Pathogenic fungi

Salivary PH

Sarcoptes scabiei

Stool culture & sensitivity

Urine culture and sensitivity

Urine for Ureoplasma&mycoplasma

Ascitic fluid – C&S

Blood Culture

BloodCulture in 3 times

Culture dialysis fluid

Culture for fungi

Culture for Bruccella

Culture of navel

Culture of prostate massage

Culture of Abscess

Culture of B.femur

Culture of Breast Discharge

Culture of C.S.F

Culture of ear Discharge

Culture of eye discharge

Culture of Fruncle

Culture of gingiva

Culture of nasal Discharge

Culture of pleural Fluid

Culture of semen

Culture of sinus

Culture of sputum

Culture of synovial fluid

Culture of throat -diphteria

Culture of throat discharge

Culture of tongue

Culture of uirne middle drops

Culture of urethral discharge

Culture of urine end drops

Culture of urine first drops

Culture of vaginal discharge

Culture of wound

Culture Vaginal for Mycoplasma & Ureoplasma

Dir. Smear for A.F.B-urine

آزمایشات بخش پارازیتولوژی

Stool Elastase

Stool K

Stool Na

Stool Total Fat -24 hrs

Stool Total Fat -48 hrs

Stool Total Fat -72 hrs

Trypsin Activity

Alfa 1 – Anti trypsin

Occult Blood

Reducing Substance

S.D.E X2

S.D.E X3

Scotch Tape Examination

Stool Cl

Stool Direct Examination