كواگولومتر Sysmex CA-50

با استفاده از این دستگاه می توان موارد زیر را بررسی کرد:

فاکتورهای انعقادی

فاکتورهای انعقادی پروتئین هایی در خون هستند که به کنترل خونریزی کمک می کنند. شما چندین فاکتور انعقادی مختلف در خون خود دارید. وقتی دچار بریدگی یا آسیب دیگری می شوید که باعث خونریزی می شود، عوامل انعقادی شما برای تشکیل لخته خون با یکدیگر کار می کنند و لخته از خونریزی و از دست رفتن خون جلوگیری می کند. به این فرآیند آبشار انعقادی گفته می شود.

تست های فاکتورهای انعقادی خون

آزمایش فاکتورهای انعقادی خون به بررسی و مطالعه عملکرد فاکتورهای خونی موجود در خون می پردازد. فاکتورهای خونی با استفاده از اعداد رومی شناخته می شوند؛ مانند فاکتورهای خونی (I, II, VIII) یا براساس نام هایی مانند فیبرینوژن، تروپونین و… شناخته می شوند. فقدان شدید فاکتورهای خونی در انسان می تواند بسیار خطرناک بوده و باعث بیماری هایی شود. از تست هایی که جهت بررسی فاکتورهای انعقادی خون استفاده می شوند، می توان به تست PTT و PT اشاره نمود.

تست PTT

یکی از تست های مربوط به فاکتورهای انعقادی خون تست PTT (Partial Thromboplastin) Time می باشد. اگر هر یک از این عوامل، از بین رفته یا ناقص باشد، می تواند به معنای اختلال خونریزی باشد. یکی ازبیماری هایی که بخاطر اختلال در انعقاد خون ایجاد می شود هموفیلی است. از این تست همچنین برای بررسی فاکتورهای خونی افرادی که هپارین مصرف می کنند استفاده می شود. نکته قابل توجه این است که اختلال در انعقاد خون، می تواند به دلیل بیماری های خود ایمنی نیز باشد. در این حالت، سیستم ایمنی بدن به فاکتورهای انعقادی خون حمله می کند.

تست (Prothrombin Time and International Normalized Ratio (PT/INR

با طولانی شدن زمان لخته شدن خون یا ایجاد لخته های خون نامناسب و یا درمواردی که افراد وارفارین استفاده می کنند، جهت بررسی فاکتورهای دخیل در انعقاد خون، می توان تست PT را انجام داد.